The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

FOODMATE B.V. wersja z maja 2011 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Foodmate

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY FOODMATE B.V. wersja z maja 2011 r.

Einsteinstraat 26,
3281 NJ Numansdorp, Holandia

Strona internetowa: www.foodmate.nl

E-mail: info@foodmate.nl

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. W przypadku, gdy niniejsze Ogólne warunki dostawy stanowią część ofert i umów dotyczących dostawy towarów i/lub usług przez wykonawcę, wszystkie postanowienia tych warunków obowiązują między stronami, o ile obie strony nie wyraźnie odstąpiły od tego na piśmie. Wykonawca wyraźnie odrzuca wszelkie odniesienia przez klienta do własnych warunków zakupu, przetargu lub innych.

1.2. W niniejszych Ogólnych warunkach dostawy następujące terminy mają znaczenia podane poniżej:

 • Produkt: towar, a także usługi, takie jak konserwacja, doradztwo i kontrola.

 

W niniejszych warunkach dostawy obowiązują również następujące definicje:

 • Wykonawca: Foodmate B.V.
 • Klient: strona, do której wysłana jest wyżej wymieniona oferta;
 • Usługa: umowa o dzieło.

 

 1. Oferta
  2.1. Każda oferta wysłana przez wykonawcę jest pozbawiona zobowiązań i ważna przez trzydzieści dni, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej; w stosownych przypadkach jest ponadto oparta na informacjach podanych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wycofania złożonej przez niego oferty w ciągu siedmiu dni od akceptacji przez klienta.

2.2. Każda oferta opiera się na wykonaniu umowy przez wykonawcę w normalnych warunkach i podczas normalnych godzin pracy.

 1. Umowa
  3.1 O ile wykonawca nie odwoła oferty zgodnie z postanowieniami punktu 3.2 niniejszych warunków dostawy, umowy, które zostały zawarte na piśmie, uważa się za obowiązujące w dniu ich podpisania lub w dniu które wykonawca przesłał pisemne potwierdzenie zamówienia.

3.2 Cokolwiek dostarczone i/lub zainstalowane przez wykonawcę w porozumieniu z klientem, niezależnie od tego, czy jest określone na piśmie w trakcie realizacji umowy, ponad ilości wyraźnie określone w umowie lub potwierdzeniu zamówienia lub wykonanych pracach poza wykonaniem wyraźnie określonym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia przez wykonawcę będzie traktowane jako praca dodatkowa.

3.3 Składane ustne obietnice i ustalenia uzgodnione z pracownikami wykonawcy nie będą wiążące dla wykonawcy, dopóki nie zostaną potwierdzone na piśmie.

3.4 Jeżeli umowa nie zostanie zawarta na piśmie, a mimo to wykonawca, za zgodą klienta, zacznie realizować zamówienie lub dostarczać towary, treść oferty wystawionej przez wykonawcę, zostanie uznana za uzgodnioną.

3.5 Zobowiązania, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy nawet po rozwiązaniu umowy, będą nadal obowiązywać, nawet po wygaśnięciu umowy.

 1. Cena
  4.1 Ceny podane przez wykonawcę nie zawierają podatku VAT i innych podatków rządowych należnych od sprzedaży i dostawy oraz opierają się na dostawie ex-works zgodnie z zasadami Incoterms obowiązującymi w dniu oferty, chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej. Przez „works” należy tu rozumieć siedzibę przedsiębiorcy wykonawcy.

4.2 Jeżeli jeden lub więcej czynników ceny kosztowej wzrośnie po dacie wejścia w życie umowy, nawet jeśli jest to wynikiem przewidywalnych okoliczności, wykonawca będzie uprawniony do odpowiedniego podwyższenia uzgodnionej ceny.

4.3 Umowa określa prawo kontrahenta do osobnego naliczania opłat za dodatkowe prace wykonane przez niego, gdy tylko dowie się, jaką kwotę należy z tego tytułu naliczyć. Zasady określone w podpunktach 1 i 2 niniejszego punktu mają zastosowanie do kwoty pobranej za dodatkową pracę mutatis mutandis.

4.4 Klient nie będzie obciążany osobno za kosztorysy i plany, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy wykonawca będzie musiał przedstawić nowe rysunki, obliczenia, opisy, modele lub narzędzia itp. dla każdego powtarzającego się zamówienia, klient zostanie obciążony kosztami tych potrzeb.

4.5 Opakowanie nie jest wliczone w cenę i klient zostanie za nie obciążony osobno. Opakowania nie będą mogły zostać zabrane z powrotem.

4.6 Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kosztów administracyjnych w wysokości 25,00 EUR za zamówienia poniżej 250,00 EUR.

4.7 Koszt załadunku, rozładunku i transportu surowców, półproduktów, modeli, narzędzi i innych towarów udostępnionych przez klienta nie jest wliczony w cenę i będzie naliczany osobno. Koszty poniesione przez wykonawcę w tym zakresie będą traktowane jako zaliczka do zapłaty przez klienta.

4.8 Jeżeli wykonawca zgodził się na montaż produktu, należy obliczyć cenę obejmującą montaż produktu i przygotowanie go do pracy w miejscu wskazanym w ofercie, w tym wszystkie koszty, z wyjątkiem kosztów nieuwzględnionych w cenie zgodnie z poprzednimi podpunktami, lub które są określone w klauzuli 7. Koszty pracy są przenoszone na klienta, jeśli praca nie może być wykonana z powodu warunków pogodowych.

 

5 Rysunki, obliczenia, opisy, modele, narzędzia i tym podobne
5.1 Informacje podane w katalogach, ilustracjach, rysunkach, specyfikacjach dotyczących wielkości i masy itp. są wiążące tylko wtedy, gdy są wyraźnie zawarte w umowie podpisanej przez strony lub w potwierdzeniu zamówienia podpisanym przez wykonawcę.

5.2 Oferta wystawiona przez wykonawcę, a także rysunki, obliczenia, oprogramowanie, opisy, modele, narzędzia itp. wyprodukowane lub dostarczone przez wykonawcę pozostają jego własnością, niezależnie od tego, czy klient został za nie obciążony. Wykonawca zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do zawartych w nim informacji, lub na których opierają się metody produkcji i konstrukcji, produkty itp., nawet jeśli klient został za to obciążony. Klient gwarantuje, że wspomniane informacje nie zostaną skopiowane, przedstawione stronom trzecim, ujawnione ani wykorzystane bez pisemnej zgody kontrahenta, z wyjątkiem celów związanych z realizacją umowy.

6 Termin dostawy
6.1 Termin dostawy rozpoczyna się najpóźniej z następujących dat: a. Data wejścia w życie umowy; b. Data otrzymania przez wykonawcę dokumentów, informacji, zezwoleń itp. wymaganych do realizacji zamówienia; c. Data zakończenia formalności wymaganych do rozpoczęcia prac; d. Data otrzymania przez wykonawcę zaliczki (zaliczek), co ma zgodnie z umową zostać dokonane przed rozpoczęciem prac. Jeżeli uzgodniono termin lub tydzień dostawy, terminem dostawy jest okres między datą wejścia w życie umowy a datą lub tygodniem dostawy.

6.2 Okres dostawy opiera się na warunkach pracy obowiązujących w momencie zawarcia umowy oraz na terminowej dostawie materiałów zamówionych przez wykonawcę do wykonania robót. Jeżeli, bez winy wykonawcy, nastąpi opóźnienie w wyniku zmian wspomnianych warunków pracy lub w wyniku opóźnionej dostawy materiałów, które zostały zamówione w odpowiednim czasie na wykonanie robót, termin dostawy musi w razie potrzeby zostać przedłużony.

6.3 Jeżeli chodzi o zgodność z terminem dostawy, produkt uważa się za dostarczony, gdy jest gotowy do kontroli, jeżeli uzgodniono kontrolę w siedzibie wykonawcy, a we wszystkich innych przypadkach, gdy jest gotowy do wysyłki, wszystko to, gdy klient zostanie o tym powiadomiony na piśmie i bez uszczerbku dla obowiązku kontrahentów do wypełnienia wszelkich zobowiązań montażowych/instalacyjnych.

6.4 Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych warunków dotyczących przedłużenia terminu dostawy, termin dostawy zostanie przedłużony o długość opóźnienia, które powstaje po stronie wykonawcy w wyniku niespełnienia przez klienta jakichkolwiek zobowiązania wynikające z umowy lub świadczenia jakiejkolwiek pomocy, o którą należy się zwrócić w związku z realizacją umowy.

6.5 W przypadku przekroczenia terminu dostawy nie daje to klientowi prawa do rozwiązania umowy w całości lub w części, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania ze strony wykonawcy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu termin dostawy zostanie przekroczony, klient nie będzie uprawniony do wykonywania pracy w celu wykonania umowy lub zlecenia wykonania takiej pracy, chyba że posiada na to upoważnienie sądowe.

6.6 Karę umowną do zapłaty w przypadku przekroczenia terminu dostawy uważa się za zastępującą wszelkie prawa klienta do odszkodowania. Kara taka nie będzie należna, jeżeli termin dostawy został przekroczony w wyniku działania siły wyższej.

 

 1. Montaż/instalacja
  7.1 Klient ponosi odpowiedzialność wobec wykonawcy za wprowadzenie, we właściwym czasie i we właściwym czasie, całego sprzętu i wyposażenia i/lub spełnienie warunków niezbędnych do skonfigurowania produktu do montażu i/lub prawidłowe działanie produktu w stanie zmontowanym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wykonywane przez wykonawcę lub w jego imieniu zgodnie z dostarczonymi informacjami i/lub rysunkami wykonanymi przez niego lub w jego imieniu.

7.2 Bez uszczerbku dla postanowień podpunktu 1, klient w każdym przypadku zapewnia, na własny koszt i ryzyko, że:

 1. Personel wykonawcy może rozpocząć pracę, jak tylko dotrze do miejsca, w którym ma zostać ustawiony produkt, i może kontynuować pracę w normalnych godzinach pracy oraz, jeśli wykonawca uzna to za konieczne, poza normalnymi godzinami pracy, pod warunkiem że wykonawca powiadomił o tym klienta w odpowiednim czasie;
 2. Odpowiednie zakwaterowanie i/lub wszystkie udogodnienia wymagane zgodnie z przepisami rządowymi, umową i ogólnymi zwyczajami są dostępne dla personelu wykonawcy;
 3. Drogi dojazdowe do miejsca, w którym produkt ma zostać ustawiony, są odpowiednie do wymaganego transportu;
 4. Wyznaczone miejsce ustawienia produktu nadaje się do przechowywania i montażu;
 5. Wymagane zamykane schowki są dostępne dla materiałów, narzędzi i innych przedmiotów;
 6. Niezbędny i zwykły personel pomocniczy, pomocnicze narzędzia i materiały oraz materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, olej i smar, materiały czyszczące i inne materiały eksploatacyjne, gaz, woda, energia elektryczna, para, sprężone powietrze, ogrzewanie, oświetlenie itp.) oraz pomiary i sprzęt testujący zwykle używany w działalności klienta jest dostępny wykonawcy we właściwej lokalizacji we właściwym czasie i bezpłatnie;
 7. Wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i środki ostrożności oraz niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów rządowych w ramach montażu/instalacji zostały podjęte i pozostaną w mocy;
 8. Wysłane produkty znajdują się we właściwym miejscu na początku i podczas montażu.
 • Utrata lub uszkodzenie oraz koszty, które powstały w wyniku niespełnienia przez klienta warunków określonych w niniejszej klauzuli lub niedotrzymania tych warunków we właściwym czasie, ponosi klient.
 • Punkt 6 stosuje się odpowiednio do okresu montażu/instalacji.

 

 1. Kontrola i test akceptacyjny
  8.1 Klient skontaktuje się w sprawie produktu nie później niż 14 dni po dostawie, o której mowa w klauzuli 6 podsekcja 3 lub – jeśli montaż/instalacja zostały uzgodnione – w ciągu 14 dni od montażu/instalacji. Jeżeli ten okres upłynął, a klient nie złożył żadnych uzasadnionych reklamacji na piśmie, produkt uznaje się za zaakceptowany.

8.2 W przypadku uzgodnienia testu odbiorczego klient po otrzymaniu lub, jeśli uzgodniono montaż/instalację – po montażu/instalacji, zapewni wykonawcy możliwość przeprowadzenia niezbędnych testów, a także wprowadzenia ulepszeń oraz zmian, które wykonawca uzna za konieczne. Test akceptacyjny zostanie przeprowadzony w obecności klienta, gdy tylko wykonawca o to poprosi. Jeżeli test akceptacyjny został przeprowadzony bez jakichkolwiek określonych i uzasadnionych reklamacji, a także jeśli klient nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków, produkt uznaje się za zaakceptowany.

8.3. Klient zapewni niezbędne wyposażenie, w tym te, o których mowa w klauzuli 7 podsekcja 2 (f), a także reprezentatywne próbki wszelkich materiałów poddawanych obróbce lub przetwarzaniu, dostępnych dla wykonawcy do testu akceptacyjnego i wszelkich innych testów we właściwym czasie, w wymaganym zakresie, bezpłatnie i we właściwym miejscu, tak aby przewidywane przez strony warunki użytkowania produktu mogły być symulowane tak dokładnie, jak to możliwe. Jeżeli klient nie wywiąże się z tego obowiązku, zastosowanie ma ostatnie zdanie podpunktu 2.

8.4 W przypadku wykrycia nieznacznych wad, w szczególności wad, które mają niewielki lub żaden wpływ na przewidywane użycie produktu, produkt uznaje się za zaakceptowany niezależnie od tych wad. Wykonawca usunie jednak takie wady tak szybko, jak to możliwe.

8.5 Bez uszczerbku dla obowiązku wywiązania się przez wykonawcę z jakichkolwiek zobowiązań gwarancyjnych, przyjęcie zgodnie z powyższymi podpunktami wyklucza wszelkie roszczenia ze strony klienta z tytułu niewykonania zobowiązania przez wykonawcę.

 

 1. Przejście ryzyka i przeniesienie własności
  9.1 Gdy tylko produkt zostanie uznany za dostarczony zgodnie z definicją w klauzuli 6 podsekcja 3, klient ponosi ryzyko w związku z wszelkimi bezpośrednimi lub wynikowymi stratami lub szkodami, które mogą powstać w związku z produktem, z wyjątkiem przypadków, gdy można przypisać rażące zaniedbanie ze strony wykonawcy. Jeżeli klient nie odbierze dostawy produktu po uprzednim powiadomieniu o niewykonaniu zobowiązania, wykonawca jest uprawniony do obciążenia klienta kosztami przechowywania produktu.

9.2 Bez uszczerbku dla postanowień poprzedniej podpunktu i klauzuli 6 podpunktu 3, własność produktu przechodzi na klienta dopiero wtedy, gdy wszystkie kwoty należne kontrahentowi od kontrahenta z tytułu dostaw lub robót, w tym wszelkie odsetki i koszty, zostały w całości opłacone kontrahentowi.

9.3 Wykonawca, w razie potrzeby, jest uprawniony do nieograniczonego dostępu do produktu. Klient udzieli wykonawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do umożliwienia wykonawcy wykonania zastrzeżenia własności, o którym mowa w podpunkcie 2, poprzez odzyskanie produktu, w tym wszelkie wymagane do tego demontaż.

 

 1. Płatność
  10.1 O ile nie uzgodniono inaczej, uzgodnioną cenę należy zapłacić w 2 ratach: 1/3 (jedna trzecia) w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie umowy; 2/3 (dwie trzecie) w ciągu 14 dni od dostawy zgodnie z klauzulą 6 podsekcja 3.

10.2 Płatność za dodatkową pracę będzie należna, gdy tylko klient zostanie za nią obciążony.

10.3 Wszystkie płatności muszą być dokonywane bez potrąceń lub potrącane w biurach wykonawcy lub na rachunek przez niego wyznaczony.

10.4 Jeżeli klient nie dokona płatności w podanych terminach, uznaje się, że jest ona zaległa z mocy prawa, a wykonawca jest uprawniony, bez zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, do naliczenia klientowi odsetek w wysokości 4 punktów powyżej stopy dyskontowej weksla De Nederlandsche Bank ze skutkiem od terminu wymagalności i obciążenia klienta wszelkimi kosztami sądowymi i pozasądowymi poniesionymi w związku z odzyskaniem kwoty należnej od klienta.

 

 1. Gwarancja
  11.1 Postanowienia gwarancyjne określone przez producenta mają zastosowanie do dostarczonych produktów z gwarancją producenta. We wszystkich innych przypadkach, łącznie ze świadczeniem usług, wykonawca nie udziela żadnej gwarancji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

11.2 Wykonawca usunie wszelkie usterki objęte gwarancją, naprawiając lub wymieniając wadliwą część, albo w siedzibie kontrahenta lub klienta, albo wysyłając część zamienną, według uznania wykonawcy. Wszystkie koszty poza tymi związanymi z pojedynczym obowiązkiem opisanym w poprzednim zdaniu, takie jak między innymi: koszty transportu, koszty podróży i zakwaterowania oraz koszty demontażu i montażu, ponosi klient.

11.3 W przypadku niewywiązania się przez klienta z któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z umowy zawartej z wykonawcą lub związanej z nim umowy, lub niedotrzymania tych zobowiązań w terminie lub we właściwy sposób, kontrahent nie będzie związany żadną gwarancją, niezależnie od tego, jak to się nazywa, w odniesieniu do którejkolwiek z tych umów. Jeżeli klient zdemontował, naprawił lub przeprowadził inne prace nad produktem lub zlecił wykonanie powyższych bez uprzedniej pisemnej zgody wykonawcy, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają.

11.4 Wszelkie reklamacje należy składać wykonawcy w formie pisemnej i listem poleconym w ciągu 14 dni od otrzymania produktów lub związanych z nimi faktur, podając szczegółowy opis faktów i okoliczności, których dotyczy reklamacja. Jeżeli złożone reklamacje nie są zgodne z powyższym, wszelkie roszczenia wobec wykonawcy dotyczące przedmiotowych wad wygasają. Postępowanie sądowe dotyczące takich skarg musi zostać wszczęte w ciągu 1 roku od terminowego złożenia danej skargi; jeżeli nie zostanie to zrobione, prawo klienta do wszczęcia postępowania wygasa.

11.5 Jeżeli wykonawca wymieni części/produkty w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z gwarancji, wymienione części/produkty staną się własnością wykonawcy.

11.6 Domniemane niewypełnienie przez wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji nie zwalnia klienta z obowiązków ciążących na nim na mocy jakiejkolwiek umowy zawartej z wykonawcą.

 

 1. Odpowiedzialność
  12.1 Wszelkie zobowiązania wykonawcy, takie jak straty lub szkody handlowe, wynikowe i wynikające z odpowiedzialności wobec osób trzecich, są wykluczone, z wyjątkiem przypadków umyślnych, zaniechania lub rażącego zaniedbania ze strony wykonawcy i z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.1.

12.2 Bez uszczerbku dla powyższego, wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności:

 • Za naruszenie patentów, licencji lub innych praw osób trzecich w wyniku wykorzystania informacji dostarczonych przez klienta lub w jego imieniu;
 • Za utratę lub uszkodzenie surowców, półproduktów, modeli, narzędzi i innych towarów udostępnionych przez klienta, bez względu na przyczynę takiej utraty lub uszkodzenia;
 • Jeżeli sam klient lub osoba trzecia naprawi lub dokona zmian w dostarczonym produkcie, użyje go do celów innych niż te, do których jest odpowiedni lub przeznaczony, przeciąży dostarczony produkt lub w inny sposób wykorzysta produkt w sposób niezgodny z prawem;
 • Za porady od wykonawcy; z powodu niedostarczenia (na czas);
 • Za nieruchomości należące do stron trzecich, które znajdują się w siedzibie firmy wykonawcy i/lub w siedzibie klienta w celu naprawy, przechowywania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 • Jeżeli wykonawca, mimo że nie został poinstruowany o przeprowadzeniu montażu, zapewnia jednak pomoc i wsparcie (jakiegokolwiek rodzaju) podczas montażu produktu, zapewnia się to na ryzyko klienta.
 • Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonawcy przed odszkodowaniem lub zrekompensowania mu wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu odszkodowania za utratę lub szkodę, w przypadku gdy odpowiedzialność wykonawcy za taką stratę lub szkodę została wyłączona w jego relacji z klientem na niniejszych warunkach.
 • Jeżeli wykonawca, niezależnie od powyższego, będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę w jakimkolwiek przypadku, przyjmuje odpowiedzialność tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ta jest objęta jego ubezpieczeniem, do wysokości odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczenie.
 • Jeżeli w żadnym wypadku ubezpieczenie nie zostanie wypłacone z tytułu ubezpieczenia, kontrahent nigdy nie będzie odpowiedzialny za więcej niż zafakturowaną kwotę, bez VAT, za daną umowę.

 

13 Siła wyższa
13.1 W niniejszych Ogólnych warunkach dostawy za siłę wyższą należy rozumieć wszelkie okoliczności niezależne od wykonawcy – nawet jeśli takie okoliczności można już przewidzieć w chwili wejścia w życie umowy – które uniemożliwiają czasowe lub trwałe wypełnienie umowy, jak również, o ile nie są one już objęte powyższym, następujące zjawiska: wojna, groźba wojny, wojna domowa, spływający lód, bariery importowe, zamieszki, strajki, lokaut, środki rządowe, problemy z transportem, pożar i inne poważne zakłócenia w działalności wykonawcy lub jego dostawców.

 

14 Zawieszenie i rozwiązanie
14.1 Jeżeli wykonanie umowy nie jest możliwe z powodu siły wyższej, wykonawca ma prawo, bez konieczności interwencji sądowej, albo zawiesić wykonanie umowy na okres maksymalnie 6 miesięcy, albo rozwiązać umowę w całości lub częściowo bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. W okresie zawieszenia wykonawca jest uprawniony, a na koniec tego okresu, zobowiązany do wyboru wykonania umowy lub rozwiązania umowy w całości lub w części.

14.2 W przypadku zawieszenia lub rozwiązania umowy zgodnie z klauzulą 1 wykonawca jest uprawniony do żądania natychmiastowej zapłaty za surowce, części i inne towary oraz materiały odłożone, przetworzone i wyprodukowane przez nią w celu wykonania umowy, zgodnie z wartością, którą należy rozsądnie przypisać. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z klauzulą 1 klient jest zobowiązany, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty, do objęcia w posiadanie towarów objętych taką płatnością. Jeżeli klient tego nie uczyni, kontrahent będzie uprawniony do przechowywania tych towarów na koszt i ryzyko klienta lub do ich sprzedaży na rachunek klienta.

14.3 Jeżeli klient nie wypełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z wykonawcą lub związanej z nim umowy, lub nie wywiąże się z takich zobowiązań w terminie lub we właściwy sposób, lub powinien istnieć uzasadniony powód do obaw, że klient nie będzie lub może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec kontrahenta, jak również w przypadku likwidacji klienta, przyznania moratorium na wypłatę lub w przypadku zamknięcia jego działalności, likwidacji lub częściowego przeniesienia jako zabezpieczenia lub w inny sposób, w tym przeniesienie znacznej części wierzytelności, wykonawca jest uprawniony, bez zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania lub interwencji sądowej, do zawieszenia wykonania każdej z tych umów na okres maksymalnie 6 miesięcy lub do ich rozwiązania w całości lub w części, bez obowiązku wypłaty odszkodowania lub zobowiązania z tytułu gwarancji i bez uszczerbku dla innych praw, do których jest uprawniony. W okresie zawieszenia wykonawca jest uprawniony, a na koniec tego okresu, zobowiązany do podjęcia decyzji o wykonaniu zawieszonej umowy lub rozwiązaniu umowy w całości lub w części.

14.4 W przypadku zawieszenia zgodnie z klauzulą 3 uzgodniona cena staje się natychmiast wymagalna, po odjęciu już zapłaconych rat i kosztów zaoszczędzonych przez wykonawcę w wyniku zawieszenia, a wykonawca będzie uprawniony do otrzymania surowców, części i innych towarów oraz materiałów odkładanych, przetwarzanych i wytwarzanych w celu wykonania umowy przechowywanej na koszt i ryzyko klienta. W przypadku rozwiązania zgodnie z klauzulą 3, uzgodniona cena – jeżeli wykonanie umowy (umów) nie zostało wcześniej zawieszone – staje się natychmiast wymagalna i należna, po odliczeniu już zapłaconych rat i kosztów zaoszczędzonych przez wykonawcę w wyniku rozwiązania, a klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty opisanej powyżej i objęcia w posiadanie towarów objętych tą płatnością. Jeżeli klient tego nie uczyni, kontrahent będzie uprawniony do przechowywania tych towarów na koszt i ryzyko klienta lub do ich sprzedaży na rachunek klienta.

14.5 Klient nie będzie uprawniony do żądania rozwiązania umowy z mocą wsteczną.

 1. Arbitraż
  15.1 Z zastrzeżeniem zastosowania podpunktu 2 niniejszej klauzuli i bez uszczerbku dla możliwości wystąpienia do prezesa właściwego sądu rejonowego o wydanie wstępnego nakazu w postępowaniu tymczasowym, wszelkie spory, które mogą powstać w związku z umową, do której niniejsze warunki dostawy mają zastosowanie w całości lub w części lub w związku z dalszymi umowami wynikającymi z takiej umowy będą rozstrzygane przez trybunał arbitrażowy, z wyłączeniem sądu powszechnego. Ten trybunał arbitrażowy zostanie powołany zgodnie z przepisami Sądu Arbitrażowego ds. Handlu i Przemysłu Metalowego (Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel), z siedzibą w Hadze, i wyda wyrok z należytym poszanowaniem przepisów ten sąd.

15.2 W zakresie, w jakim spory opisane w poprzednim podpunkcie podlegają, zgodnie z przepisami holenderskiego prawa postępowania cywilnego, pod właściwość przedmiotową sądu rejonowego, sąd rejonowy ma wyłączną właściwość do rozstrzygnięcia sporu.

 1. Obowiązujące prawo
  16.1 Wszelkie umowy, do których mają zastosowanie niniejsze warunki w całości lub w części, podlegają prawu holenderskiemu obowiązującemu w Królestwie Niderlandów w Europie.
 2. Izba Handlowa
  17.1 zarejestrowana; nr 24402765, w Izbie Handlowej w Rotterdamie, Holandia.
Scroll to Top